Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de volgende (delen van de) Internetsites van Net Travel Group BV  incl. haar dochterondernemingen (hierna “NTG”): www.nettravelgroup.nlwww.nettravelassociates.com, www.vuelandia.com, www.vuelandia.nl, www.vuelandiaglobal.com en www.flexibleautos.nl (hierna “Internetsites”).
U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Net Travel Group wordt in deze Disclaimer zowel met naam, “NTG”, “wij” en “ons” aangeduid.

Door onze Internetsites te bezoeken en/of de op of via onze Internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden die van toepassing zijn op afzonderlijke delen van onze Internetsites, de Algemene Voorwaarden van resp. NTG, de betreffende dochteronderneming of activiteit, en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van resp. deze afzonderlijke delen, de Algemene Voorwaarden en deze Disclaimer.

Algemeen voorbehoud
Wij garanderen niet dat onze Internetsites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Gebruik van onze Internetsites op een wijze dat dit andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van onze Internetsites in gevaar kan brengen, de op of via onze Internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, of op enige andere wijze die in strijd is met het toepasselijke recht of deze Disclaimer, is niet toegestaan.

Wij behouden ons het recht voor om links naar onze Internetsites te blokkeren en/of het gebruik van onze Internetsites voor bepaalde gebruikers te blokkeren als het gebruik van onze Internetsites in strijd is met deze Disclaimer.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer onze Internetsites informatie, producten, diensten of hyperlinks weergeven die afkomstig zijn van (bronnen van) derden, of hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat wij de op of via de internetsites van deze derden aangeboden producten of diensten aanbevelen of dat de informatie van deze derden juist is.

NTG controleert slechts bij het opnemen van informatie of een link op onze Internetsites of de gelinkte internetsite van de derde vrij is van illegale informatie en andere illegale inhoud. Het gebruik van dergelijke informatie en hyperlinks is volledig voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke informatie of gelinkte internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites wordt door ons niet continue geverifieerd. Een link zal echter wel worden verwijderd zodra wij bekend worden met het aanbieden van illegale informatie of illegale inhoud op een gelinkte internetsite. Indien onjuiste informatie op onze internetsites wordt aangetroffen en wij zijn hierop zo nodig gewezen, dan zullen wij of een eventuele derde hierop worden gewezen en zal deze informatie worden gecorrigeerd of verwijderd.

Intellectuele eigendomsrechten
NTG of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via onze Internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie gepubliceerd op onze Internetsites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NTA of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op onze Internetsites wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Beveiliging van online communicatie
Als u online contact met ons opneemt, online boekingen maakt of online betalingen doet, dan is het communicatieproces beveiligd met SSL- of TLS-encryptie. Dit kunt u in uw browser controleren door op het slotje ( ) te klikken met uw muis.
Berichten die u per e-mail naar NTA stuurt, kunnen onveilig zijn. Wij raden daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ons te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ons te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst (ook als wij op de mogelijkheid van deze schade gewezen zijn), die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
• Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van onze Internetsites;
• De informatie die op of via onze Internetsites wordt aangeboden;
• Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ons of aan u wordt gezonden;
• De werking of het niet-beschikbaar zijn van onze Internetsites;
• Misbruik van onze Internetsites;
• Verlies van gegevens;
• Het downloaden of gebruiken van software en/of andere bestanden die via onze Internetsites beschikbaar wordt gesteld of;
• Aanspraken van derden in verband met het gebruik van onze Internetsites.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de aandeelhouders, bestuurders en medewerkers van NTA.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van onze Internetsites en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Holland, locatie Haarlem, Nederland.

Indien anderstalige versies van deze Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen (kunnen) leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor de op of via onze Internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig te controleren of de op of via onze Internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Deze Disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2023.

© Net Travel Group BV